How can organizations find the potential?

Vi på Three P anser att inköp är en profession och inte en position. När vi besöker flera olika bolag upptäcker vi att inköp under en längre tid ansetts vara en roll som vem som helst klarar av. När vi arbetar med diagnostisering av inköpsorganisationer så handlar det lika mycket om vilken kunskap som inköparna besitter som vilka verktyg, strategier, processer och mål som finns tillgängligt. Vår erfarenhet är att det inte finns en enkel lösning för att lyckas utan man måste även beakta kulturen, branschen, medarbetarna och mognadsgrad för att nå längre med professionellt inköp.

Vi på Three P erhåller ett uppdrag då kunden vill ha ut mer av sitt inköp. Då påbörjar vi arbetet genom att utgå från en tydliga och strukturerade process som vi använder vid diagnostiseringsuppdrag. Vi brukar dock alltid börja med att intervjua både ledning och key-stakeholders. Detta för att få en relevantbild över vad man önskar få ut av uppdraget ur beställaren synvinkel.

Efter detta utför vi vanligtvis en serie av grävande undersökning om allt från hur de ser på sina leverantörer till vilka verktyg de använder. I vissa fall hjälper vi redan här kunderna med visualiseringsverktyg för tex spend, betalning, fakturering eller avtalshanteringssystem (se mer under digitalisering).

Anledningen till att vi hjälper kunder med dessa system i ett tidigt skede är för att öka förståelsen samtidigt som vi har möjlighet att visualisera potentialen och kraften som finns i dessa verktyg.

Vi genomför alltid många kvalitativa intervjuer för att förstå vad man gjort och inte gjort. Efter det genomför vi även kvantitativa analyser av såväl data som medarbetarnas inställning och kunskap.

Genom uttömmande analyser av data och statistik samt forskning i avtal, avtalskvalitet och leverantörsdata börjar vi få en bild av helheten som vi sedan jämför med både våra egna referenser och verifierar vad relevantforskning säger.

I många av fallen ser vi att anledningen till att företag inte når sin fulla inköpspotential beror på avsaknad av relevanta verktyg, bristande kunskaps, ineffektivitet och/eller avsaknad av ambitioner och målsättning. Ofta är dock inte detta så konstigt eftersom vi på Three P faktiskt beaktar organisationens kultur, bransch och den miljö som den verkar i.

Alla företag är olika och vi både respekterar, förstår och anpassar genomförandeplanen framåt beroende på det. Det är inte bara en frågan om vad man bör göra, utan även hur man skall göra det för att lyckas.

Vi berättar gärna mer om vår process, arbetssätt och metodik för att ta ert företagsinköpsorganisation till nästa nivå. Kontakta oss gärna.

Victor Persson

+46 722 192 553