Outsourcing - Vad är det egentligen?

Som en tjänsteleverantör har vi en vana av att arbeta med större outsourcingar. Vi har erfarenheter av att outsourca allt från IT-organisationer till Inköp. Men vad skall man tänka på för att lyckas? Det är en hel del men nedan ger vi ett par punkter som vi tycker att man skall lägga synnerligen stor vikt på.

”Utkontraktering eller utlokalisering betyder att ett företag låter en annan part sköta en eller flera processer.”

Så lyder en definition av begreppet outsourcing. Det innebär alltså att ett företag köper en tjänst istället för att administreraarbetsuppgifterna internt. I en allt större utsträckning väljer företag att slimma sina organisationer och fokusera på ”core business”. De resterande uppgifter vill man undvika och därför väljer man att outsourca dessa reaktiva stand-by arbetsuppgifterna.

Varje outsourcing är unik

Varje outsourcad tjänst skiljer sig åt och det är således viktigt att man förstår varandras komplexitet och unika behov. Därför kan man inte säga att det idag finns en standardiserad mall för en lyckad outsourcing utan man skall alltid vara alert och förstå parternas unika behov. Det finns alltid en underliggande tanke bakom en outsourcing.

"En viktig lärdom är att det går inte att outsourca sina interna problem, för de försvinner inte"

 Man skall vara varsam med vad och hur man outsourcar delar av sin verksamhet. En gedigen förstudie bör ligga till grund med konkreta och sakliga argument för vilka gynnsamma aspekter detta medför. Väljer man rätt, seriöst och erfaret företag har man inget att vara rädd för. Då rekommenderar vi att utkontraktera sina tjänster och fokusera på sin kärnverksamhet för större lönsamhet.

Transparens

Transparens är ett nyckelord i en lyckad outsourcing, i synnerhet då kunden lämnar ifrån sig en viss del av sin verksamhet. Det är fundamentalt att man har dokumenterat och optimerat sina processer. Då menar vi inte bara att ha det nedskrivet på ett papper utan även förklara alla ingående steg, aktiviteter, relationskopplingar mm.

Man bör även utforma en tydlig governance modell för att beskriva vidare hur samarbetet mellan parterna skall fortgå. Även en mänsklig faktor bör tillämpas som ingjuter tillit bland parterna, såsom att besöka varandras kontor regelbundet och sitta ner och genomföra processen tillsammans. Detta kan verka som en enkel sak men är något man bör lägga stor vikt vid i början av samarbetet.

Vi har en hel check-lista på Three P med aktiviteter som skall genomföras, dokumenteras, kommuniceras och repeteras. Detta är eftersom vi har en stor vana att driva komplexa outsourcingar för bolag inom olika industrier. Vi berättar gärna mer om detta, kontakta oss!

Martin Gwiazdowski

+46 793 26 40 68